Đặc điểm tự nhiên và xã hội - Mảnh đất con người Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5

ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ DÂN SỐ

Trải qua những biến động của lịch sử, cùng với sự ra đời các làng mạc thì việc xuất hiện các bộ phận dân cư sinh sống trên vùng đất Đông Hà với những thành phần dân tộc khác nhau.

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn