Đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Mảnh đất con người Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

      Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định.

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

b) Trường hợp hồ sơ cần bổ sung:

- Trường hợp nộp trực tiếp thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ thành phần hồ sơ cho hợp lệ trong 05 ngày làm việc.

- Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thực hiện thông báo bổ sung hồ sơ trong 05 ngày làm việc đến tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp giấy chứng nhận.

c) Sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tổng hợp, hoàn thiện, gửi hồ sơ kèm theo biên bản xác nhận đủ điều kiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chuyển đến, tiến hành thẩm định thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian 03 ngày làm việc.

Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ chưa đủ điều kiện hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bước 4: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu lệ phí, viết phiếu thu và giao giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn