Giá trị truyền thống, lịch sử - Mảnh đất con người Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5

VÙNG ĐẤT ĐÔNG HÀ THỜI KỲ ĐẤU TRANH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (1945-1972)

Cách mạng tháng 8/1945 thành công đã đánh đổ xiềng gông của thực dân phong kiến đem lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á. Hệ thống chính quyền cách mạng nhanh chóng được hình thành từ trung ương đến cơ sở, tạo ra những tiền đề cần thiết, từng bước đưa nước ta phát triển theo con đường Xã hội Chủ nghĩa.

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn