Giá trị di sản văn hóa - Mảnh đất con người Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5

Quan hệ xã hội

Gia đình là tập hợp những người có quan hệ gắn bó với nhau bằng những mối liên hệ dòng máu, hôn nhân và kinh tế... Trong đời sống, gia đình là môi trường đầu tiên có tác động to lớn đến sự hình thành và phát triển của con người về thể chất cũng như tinh thần. Gia đình có ảnh hưởng sâu sắc tới nhân cách, lối sống của mỗi con người, góp phần tích cực vào việc xây dựng/ hình thành nhân cách đối với xã hội. Gia đình với tính chất đặc biệt của mình, được xem là mô hình thu nhỏ của xã hội, là một trong những cơ sở đầu tiên theo quan niệm: “Tiên tề gia, hậu trị quốc”. Không có gia đình và hạnh phúc gia đình thì xã hội và hạnh phúc xã hội sẽ mất hết ý nghĩa.

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn