Lịch sử văn hóa với hiện đại - Mảnh đất con người Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5

NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Giải pháp chính để quy hoạch văn hóa truyền thống trong quá trình đô thị hóa Đông Hà là cần phải tiến hành tổng điều tra toàn diện, thấu triệt ở dạng kiểm kê và đánh giá toàn bộ tài nguyên nhân văn trên đất Đông Hà làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển đô thị.

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn